نوعی لوستر سقفی کنترلی که از نور خورشید برق خود را تامین می کند

در کتاب مقدس اشارات زیادی به لوستر وجود دارد.

اولین قسمت در خروج 25:31-40 یافت می شود که به دستور خدا برای ساختن اولین لوستر می پردازد.

این لوستر از طلای خالص ساخته شده و به صورت یک تکه چکش کاری شده و اشاره به کلیسای خداوند دارد.

امروزه لوستر سقفی کنترلی در دست تولید قرار گرفته است.

طلای لوستر به ذات الهی اشاره دارد، برای اینکه طلا خالص باشد باید از کوره ای با دمای بسیار بالا عبور کند تا ذوب شود، ناخالصی ها برود و تشکیل شود.

به همین ترتیب، خداوند این طلا را نمایندگی می کند که باید در میان کلیسا باشد تا آن را پاک و پاک کند.

همراد یعنی رنج و رنجی که کلیسا برای شکل دادن به لوستر باید متحمل شود، ساخت این لوستر اول برای موسی کار سختی بود، اما خداوند چندین مرد را با خرد و هوش تربیت کرد تا طلا را شکل دهند و آن را پردازش کنند.

به این ترتیب ما می بینیم که چگونه خدا در میان ساختن کلیسا است زیرا این کار اوست.

لوستر

مهم: چون لوستر چکش خورده است یعنی شکلی ندارد یعنی جایی که طلای مذاب ریخته می شود شکلی ندارد و خود به خود شکل می گیرد.

بلکه شخصی که کار می کند فرم را می دهد.

به همین ترتیب لوستر در هر شهری توسط خداوند چکش می خورد و بر حسب نیاز و روند با آن برخورد می کند.

در کتاب مقدس، وقتی کلمه کلیسا یا کلیساها را می یابیم، به بدن مسیح اشاره دارد، یعنی تمام ایماندارانی که به مسیح ایمان آورده اند و او را به عنوان خداوند و نجات دهنده اعتراف کرده اند.

اما وقتی کتاب مقدس به کلیسای افسس اشاره می کند، به تمام ایماندارانی که در آنجا زندگی می کنند اشاره دارد.

و همینطور برای نامه پولس رسول، مثلاً: کلیسای قرنتیان، کلیسای کولوسیه، کلیسای انطاکیه، کلیسای فیلیپی و غیره، این نامی بود که کتاب مقدس به کلیسا داد.