با تولید گرده گل اصل به مقصد موفقیت رسیدم

گرده گل برای تولید مثل جنسی ضروری است برای گیاهان گلدار و گیاهانی که مخروط تولید می کنند.
هر دانه گرده حاوی گامت های نر لازم است و برای لقاح مطالعه علمی زندگی و دانه های گرده فسیل شده به عنوان پالینولوژی شناخته می شود.
تشکیل گرده
قسمت نر گیاهان گلدار برچه است و این متشکل از یک بساک است که توسط یک ساقه تکیه می کند و رشته بساک معمولاً دارای چهار کیسه گرده است که وظیفه تولید دانه های گرده را بر عهده دارند.
هر دانه گرده یک سلول منفرد حاوی دو نر است و گامت ها پس از بالغ شدن، بساک شکافته می شود و گرده آزاد می شود و هر دو گامت نر درگیر هستند.
لقاح، در نتیجه تشکیل زیگوت و یک آندوسپرم این فرآیند لقاح مضاعف است.

گرده افشانی
انتقال گرده گل اصل از پرچم به کلاله است و گرده افشانی نامیده می شود خود گرده افشانی زمانی رخ می دهد که وقتی دانه های گرده از بساک به بساک منتقل می شوند و کلاله روی همان گل یا گل مجاور روی آن گیاه گرده افشانی متقاطع زمانی رخ می دهد که گرده گرده شود.

گرده گل
دانه ها بر روی کلاله از همان گونه گیاه دیگری رسوب می کنند و گیاهان گلدار و ژیمنوسپرم ها به بیرونی متکی هستند.

دانه های گرده به دلیل مقاومت بالا در برابر پوسیدگی، پراکندگی گسترده آنها توسط باد و آب، و تولید فراوان آنها توسط گیاهان، ترکیبات بسیار رایج رسوبات زمین شناسی، چه اخیر و چه باستانی هستند.

به دلیل این ویژگی ها، دانه های گرده اطلاعات زیادی در مورد منشاء و تاریخ زمین شناسی حیات گیاهان خشکی ارائه کرده اند. علاوه بر این، با توجه به ساختار و الگوهای سطحی متقارن قابل توجه آنها، دانه های گرده تازه و حفظ شده به راحتی در زیر میکروسکوپ قابل تشخیص هستند.

ویژگی هایی مانند مجسمه سازی اگزین و اندازه و تعداد روزنه هایی که لوله های گرده از طریق آنها رشد می کنند به عنوان ابزار طبقه بندی مفید هستند.

ساختار یک دانه گرده اغلب به قدری متمایز است که در برخی موارد ممکن است گونه ها تنها با دانه های گرده شناسایی شوند.

تقریباً تمام خانواده‌های گیاه گلدان و ژیمنوسپرم و بسیاری از جنس‌ها را می‌توان تنها با دانه‌های گرده‌شان شناسایی کرد.